Vad är nytt på sidan

18.12.2023

EUCARE-projektet (European Union Community Awareness Resilience Education) har tagit ett viktigt steg framåt genom att lansera sitt första Train-the-Trainer-program i Malmö, Sverige. Denna milstolpe markerar början på ett omfattande utbildningsinitiativ som syftar till att öka säkerhetsmedvetandet, motståndskraften och beredskapen inom judiska institutioner och församlingar i hela Europa.

Ett av de utmärkande dragen i detta initiativ är dess anpassningsbara tillvägagångssätt, som erkänner mångfalden inom församlingar. Varje land som deltar i EUCARE-projektet har befogenhet att skapa en skräddarsydd tidsplan och anpassa utbildningsprogrammet för att tillgodose de unika behoven hos olika grupper inom sina församlingar. Detta inkluderar församlingarnas personal och medlemmar i olika åldersgrupper, vilket säkerställer att utbildningen är relevant och effektiv för alla inblandade.

I Malmö har utbildningsprogrammet utformats för att tillgodose de specifika behoven hos de lokala judiska institutionerna och medlemmarna i församlingarna. Tidsplanen är utformad för att anpassas till deltagarnas tempo och preferenser, vilket säkerställer att utbildningen inte bara är informativ utan också engagerande och tillgänglig. Train-the-Trainer-programmet fungerar som en kaskadmodell, där individer från församlingar utrustas med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att själva bli utbildare. Detta decentraliserade tillvägagångssätt säkerställer hållbarhet och omfattande spridning av viktig information som rör säkerhetsmedvetande och beredskap.

Genom att fokusera på en församlingsorienterad strategi, syftar EUCARE till att skapa ett nätverk av utbildade personer som effektivt kan bidra till säkerheten och motståndskraften i respektive församling. Initiativet erkänner att olika grupper i samhället kan ha unika utmaningar och problem, och utbildningsprogrammet strävar efter att tillgodose dessa specifika behov.

I takt med att EUCARE-projektet fortskrider förväntas liknande utbildningsinitiativ lanseras på andra platser i Europa, var och en anpassad till de lokala församlingarnas särdrag. Denna samarbetsinriktade och anpassningsbara strategi understryker åtagandet att förbättra säkerhetsåtgärderna och främja motståndskraften i olika samhällen inom Europeiska unionen.

13 november 2023, Bryssel

Vi är mycket glada över att kunna tillkännage den officiella, offentliga, starten för EUCARE-projektet med vår banbrytande konferens om ”Att öka medvetenheten i utmanande tider”. Tillsammans fördjupade vi oss i viktiga diskussioner om de växande utmaningarna med antisemitism, jihadism och radikala grupper i Europa. Genom att samla vår kunskap och vårt engagemang står vi tillsammans, starkare än någonsin tidigare, fast beslutna att bekämpa dessa kritiska frågor. Vikten av detta EU-projekt framhölls och man betonade den avgörande betydelsen av att sprida medvetenhet inom de judiska församlingarna.

I hjärtat av Europa förenade vi representanter från EU-institutioner, brottsbekämpande myndigheter över hela kontinenten med de judiska församlingarnas säkerhetsrepresentanter. Evenemanget gav plats åt fantastiska experter inom:

  • Terrorismbekämpning: Marc Hecker, Peter Neumann, Laurence Binder
  • Motståndskraft: Moran Bodas, Ayelet Shmuel, Kenneth Taylor
  • Polisarbete och utbildning: Waut Es, Maria Ismaela Murgia

Jonathan Chetrit hedrade oss med sin närvaro och gav ett vittnesmål om de händelser som inträffade i Toulouse den 19 mars 2012.

Vår huvudtalare Pascale Falek påminde oss om hur hängiven Europeiska kommissionen är i kampen mot antisemitism.

Danny Neumann höll en fantastisk workshop i slutet av konferensen.

Jacki Davis var moderator för evenemanget.

#EUCARE står för enighet, samarbete och motståndskraft. Tillsammans banar vi väg för att möta dessa utmaningar på bästa sätt. Låt oss förbli medvetna, enade och #FearlessTogether – ORÄDDA TILLSAMMANS.

I ett banbrytande initiativ genomförde EUCARE-teamet en omfattande undersökning från juni till september 2023, med fokus på 18 europeiska länder för att mäta säkerhetsuppfattningen inom judiska församlingar. Undersökningen, som genomfördes med ovärderlig hjälp från lokala partner omfattade flera steg, inklusive frågeformulär, intervjuer och online-forskning för att validera och berika insamlade data.

De deltagande länderna kategoriserades i tre nav: Östra navet (Bulgarien, Grekland, Kroatien, Slovakien och Slovenien), västra navet (Belgien, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien) och det nordiska navet (Sverige, Tjeckien, Tyskland, Finland, Ungern, Polen och Österrike.)

De primära målen för undersökningen och den efterföljande analysen var trefaldiga: (1) få djupare insikt om regionala och landspecifika säkerhetsrisker för judiska församlingar, (2) identifiera samarbetsmöjligheter och (3) skräddarsy EUCARE-material för att tillgodose specifika säkerhetsbehov på nationell nivå.

Resultaten från undersökningen, som trots allt genomfördes före den 7 oktober 2023, belyser den oroande ökningen av antisemitiska rörelser i hela Europa. Resultaten, som stöds av mätningar som belyser lokala nyanser, fungerar som ett riktmärke för bedömning och planering av förbättringar av säkerhetsåtgärder.

En viktig dimension av undersökningen är dess framåtblickande strategi. Till skillnad från tidigare undersökningar som enbart genomförts i informationssyfte, lägger detta initiativ grunden för ett alleuropeiskt övervakningssystem för antisemitism. Detta system syftar till att spåra trender på både nationell och internationell nivå, med hjälp av en konsekvent uppsättning nyckelindikatorer

EUCARE uttrycker sin tacksamhet till alla partner som spelade en avgörande roll för att stödja detta initiativ. Med ett kollektivt åtagande att orädda ta oss an nya utmaningar, avser vår organisation att bygga vidare på undersökningens insikter. Det slutliga målet är att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som är anpassade till det lokala sammanhanget och som främjar en förbättrad övergripande säkerhet i hela Europa.

EUCARE Survey Eastern Hub

EUCARE Survey Nordic HubEUCARE Survey Western Hub

10 oktober 2023

I efterdyningarna av den fruktansvärda och oprovocerade attacken mot Israel av terroristgruppen Hamas, den 7 oktober 2023, en tragisk dag som krävde över 1 400 liv och såg 240 gisslantagna, däribland barn, kvinnor och äldre, står vi inför ett barbariskt terrordåd mot det judiska folket. Denna händelse är en av de mest avskyvärda attackerna sedan Förintelsen och en stark påminnelse om de ständiga hot som de judiska församlingarna världen över står inför.

När vi nu bevittnar hur antisemitism, radikalism och terroristhot återuppstår i Europa, är det av största vikt att vi står enade, befäster våra gemensamma värderingar och förnyar vårt åtagande att skydda de judiska församlingarna. Projektet Community Awareness Resilience Education (C.A.R.E.) i EU-länderna får en aldrig tidigare skådad betydelse och förenar oss i vår kollektiva beslutsamhet.

Nu, mer än någonsin, måste vi enas mot hatets och extremismens krafter och stå starkare tillsammans. EUCARE-projektet är ett bevis på vårt orubbliga engagemang för att skydda värdena tolerans, mångfald och fred. Det är vår beslutsamhet att övervinna de utmaningar som hotar våra samhällen och framstå som en enad front mot hat och våld. Tillsammans ska vi vara den förändring som står emot mörkret, den sköld mot terror och den symbol för motståndskraft som lyser upp vägen mot en säkrare och mer tolerant värld.

Detta initiativ är utformat för att stärka kapaciteten hos judiska församlingar i hela Europa och ge dem möjlighet att skydda sina religiösa platser och stärka den lokala motståndskraften mot hot. Genom att fokusera på enskilda samhällsmedborgare snarare än bara på institutionell kapacitetsuppbyggnad strävar EUCARE-projektet efter att ta itu med själva roten till terrorism – den skräckfaktor som underblåser radikalism och extremistisk verksamhet.

Med sina två centrala pelare – att öka medvetenheten och motståndskraften bland vanliga medborgare och det fysiska skyddet av byggnader – är EUCARE-projektet ett bevis på vår enighet, att vi överskrider gränser och erkänner mångfalden av behov i olika europeiska länder. Tillsammans står vi starkare i motgångar, redo att försvara våra värderingar och skydda våra samhällen från mörkrets krafter.

Under de senaste åren har vi sett en oroande ökning av antisemitism, radikalism och terroristhot i hela Europa, och judiska gudstjänstlokaler har i allt högre grad blivit måltavlor. Som svar på denna växande oro har vi lanserat projektet EUCARE (Community Awareness Resilience Education). Projektets främsta syfte är att öka kapaciteten hos judiska församlingar i Europa att skydda sina gudstjänstlokaler och bygga upp lokal motståndskraft mot hot, med särskilt fokus på församlingsmedlemmar.

EUCARE-projektet drivs av insikten att det krävs ett proaktivt förhållningssätt för att neutralisera terrorismens dragningskraft, som ofta är inriktad på rädsla. I stället för att enbart inrikta sig på institutionell kapacitetsuppbyggnad fokuserar projektet på enskilda individer.

En av de viktigaste aspekterna av EUCARE-projektet är dess anpassningsförmåga. Det kommer att införas i 18 EU-länder, där varje land får ett skräddarsytt program baserat på en omfattande undersökning och utvärdering av lokal kapacitet och lokala behov. Detta säkerställer att den utbildning och support som tillhandahålls är finjusterad för att hantera de unika utmaningar som varje land står inför.

Projektet kommer att övervakas av tre regionala knutpunkter. Det är viktigt att dessa knutpunkter kommer att fortsätta att fungera efter projektets slut och erbjuda stöd till länder och religioner inom deras geografiska räckvidd.

Samarbete med offentliga och brottsbekämpande myndigheter anses vara avgörande för att tillgodose lokala behov och säkerställa EUCARE-programmets långsiktiga hållbarhet. För att stärka kommunikationskanalerna och anpassa åtgärdsprotokollen kommer flera arrangemang att anordnas med nyckelpersoner. Denna samarbetsstrategi syftar till att skapa ett omfattande nätverk av stöd för att bekämpa antisemitism och terrorism.

EUCARE-projektet kommer att sträcka sig över 18 månader, med tre huvudsakliga överlappande faser:

  • Bedömning av lokal kapacitet och lokala problem: I denna fas ingår att genomföra undersökningar, hålla möten inom de regionala knutpunkterna och anordna internationella konferenser för att bedöma säkerhetsläget och hoten mot religiösa platser.
  • Utveckling av plattformar för utbildning och utbyte av underrättelser: Under denna fas kommer en utbildningsplattform och en plattform för utbyte av hotinformation att skapas. Utbildningsmaterial kommer att göras tillgängligt på en särskild webbplattform för att stödja utbildning och kampanjer för att öka medvetenheten. Plattformen för utbyte av hotinformation kommer att drivas av säkerhetspersonal från judiska församlingar och fungera som en värdefull källa för utbyte av bästa praxis och information om fysiska och virtuella hot.
  • EUCARE-projektet är ett viktigt steg framåt när det gäller att ta itu med de angelägna frågorna om ökande antisemitism och terroristhot i Europa. Genom att anpassa sina insatser till de specifika behoven i varje land och främja samarbete mellan intressenter, hoppas Europeiska unionen kunna göra sina församlingar mer motståndskraftiga och bättre rustade för att bekämpa dessa växande utmaningar.